İstanbul depreme hazır hale getirilecek

On Birinci Kalkınma Planı’na nazaran afetlere daha faal müdahale için kesintisiz ve inançlı haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. İstanbul’daki kritik altyapı tesislerinin, kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan süreksiz barınma alanlarının kapasitelerinin yükseltilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının akabinde TBMM’ye sunuldu.

On Birinci Kalkınma Planı’nda, güvenlik ve afet idaresi ile dış göç mevzularında izlenecek siyasetler ile alınacak önlemlere de yer verildi.

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti prensipleri çerçevesinde güvenliğin tüm taraflarıyla ele alınarak sivil nezaret ve kontrol, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık unsurları doğrultusunda güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlükler ile toplumsal ve ferdî güvenlik hususları ortasındaki istikrarın gözetilmesi, güvenlik hizmetlerinde kalite ve aktifliğin artırılması ve kabahatle çaba şuurunun geliştirilerek vatandaş iştirakinin sağlanması amaçlanan plana nazaran, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve aktiflik artırılacak, güvenlik ünitelerinin kapasitesi güçlendirilecek.

Bu gayeyle, güvenlik üniteleri ortasında iş birliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilecek, ulusal ve milletlerarası kurumlar ortasında iş birliği ve uyum artırılacak. Başta kırılgan kümeler olmak üzere toplumun bütün kısımlarını kapsayacak halde, güvenlik hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

Asayiş hatalarıyla gayrette aktiflik artırılarak ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamına katkı sağlanacak. Cürümlerin soruşturulması ve aydınlatılması kapsamında bilgi teknolojileri daha aktif kullanılarak tahlil usulleri geliştirilecek. Siber kabahatlerle uğraş ünitelerinin aktifliği artırılacak. Jandarma ve Kıyı Güvenlik teşkilatlarında profesyonelleşme çalışmaları tamamlanacak.

Kent Güvenlik İdare Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve Taşınabilir Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılacak. Ulusal Balistik Test Merkezi kurulacak.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele

Terörle aktif biçimde gayret çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısıyla sürecek. Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla faal bir biçimde uğraş edilecek.

Terör örgütlerinin propagandası ile gayrette konusunda kamuoyu sistemli olarak bilgilendirilecek, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ile gayret kapsamında toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek.

Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı unsur ile bunların üretiminde kullanılan orta kimyasalların, ulusal ve milletlerarası boyutta üretimi, ticareti, kullanımı ve taşınması engellenecek.

Güvenlik ünitelerinin uyuşturucuyla gayret kapasitesi artırılacak. Uyuşturucuyla gayret konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesine devam edilecek. Uyuşturucuyla uğraş kapsamında yürütülen çalışmaların takibi gayesiyle data toplama kapasitesi güçlendirilecek.

Sınır güvenliği artırılacak

Kurumlar ortası iş birliğine dayalı entegre hudut idaresi anlayışı çerçevesinde teknolojik ve fiziki altyapının uygunlaştırılması yoluyla kara ve denizlerde hudut güvenliği artırılacak. Hudut güvenliği alanında vazifeli kurumların vazife, yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek tekrar düzenlenecek.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit ve teşhis imkanları artırılacak.

Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin aktifliği artırılacak. Vatandaşla kolluk güçleri ortasındaki bağlantının itimat aslına dayandırılması emeliyle toplum takviyeli kolluk yaklaşımı güçlendirilecek. Cürümle gayrette önleyici kolluk önlemleri artırılacak.

Afet Yönetimi

Afetlere karşı toplumsal şuurun artırılması, afetlere güçlü ve inançlı yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının minimum seviyeye indirilmesi amaçlanan plana nazaran, bölgelerin sosyo-ekonomik ve fizikî özellikleri dikkate alınarak, farklı afet çeşitlerine nazaran önceliklendirme yapılacak.

AFAD ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2018 datalarına nazaran, 8,9 milyon olan mecburî sarsıntı sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının 2023’te 12,1 milyona ulaşması gayesi de planda yer aldı. Şu anda tek ilin kullandığı Sayısal Telsiz Sistemine ise bütün vilayetlerin katılması sağlanacak.

Ayrıca afet risk ve ziyan azaltma çalışmalarına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacak. Afet tehlike ve risklerinin azaltılması için öncelikli afet tipleri dikkate alınarak bütün vilayetlerde afet risk azaltma planları hazırlanacak.

Olmuş yahut olması olası afetler için lokal afet tedbire projeleri hazırlanıp uygulanma kapasitesi artırılacak. Doğal afet sigortası bütün afet çeşitlerini kapsayacak halde genişletilerek yaygınlaştırılacak, mecburî zelzele sigortası beyanı ve ödemesinin faal bir halde takibi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve risk azaltmaya yönelik memleketler arası iş birliği faaliyetleri artırılacak. Ülke genelinde iklim değişikliğinin tesirlerine ait senaryolar da dikkate alınarak afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak.

Tüm afet tiplerine nazaran afet tehlike haritaları yapılacak. Afet tehlike derecesi yüksek olan yerlerde afet tiplerine nazaran risk haritaları oluşturulacak.

İstanbul için alınacak tedbirler

İstanbul’da bir zelzele sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. İstanbul’daki kritik altyapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

İstanbul’da afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan süreksiz barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınarak toplumsal donatılarının tamamlanması ve kapasitelerinin artırılması sağlanacak. İstanbul’da yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı sağlam hale getirilmesi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel kıymet taşıyan hastane, okul, yurt üzere ortak kullanım yerleri ile güç, ulaştırma, su ve haberleşme üzere kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Kamu hizmet binalarının envanterini çıkarma ve afetlere karşı güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. Kritik altyapı tesislerinin önceliklendirilmesi için usul belirlenecek. Afet sonrası uygunlaştırma çalışmaları için kapasite güçlendirilecek. Afet sonrası güzelleştirme planı hazırlanmasının yöntem ve asılları belirlenerek ulusal uygunlaştırma planının çerçevesi hazırlanacak.

Afet riski yüksek olan yerler için lokal afet sonrası düzgünleştirme planları hazırlanacak. Afet idaresinin aktifliğini artırmak üzere kurumlar ortasında sürdürülebilir irtibat altyapısı üzerinden karar takviyesi sağlamaya yönelik data paylaşımını güzelleştirecek, kesintisiz haberleşme altyapısı ile afet idaresi bilgi ve karar dayanak sistemleri geliştirilecek.

Afetlere daha faal müdahale için kesintisiz ve inançlı haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Afetlerin daha aktif idaresi için coğrafik bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları faal bir biçimde yönetebilen karar takviye düzeneği geliştirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve lokal seviyede afet idaresinden sorumlu ünitelerin kapasiteleri güçlendirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı ülke genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim ve farkındalık merkezleri aracılığı ile toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacak. Yerelde afet idaresinden sorumlu ünitelerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları ile gereksinim duyulan lojistik barınma materyallerinin tedariki yapılacak.

Dış Göç

İnsan haklarına uyumlu, insan onuruna yakışır, inançlı, nizamlı, bilgiye dayalı ve denetim edilebilir dış göç idaresinin amaçlandığı On Birinci Kalkınma Planı’na nazaran, göç idaresinin kurumsal yapısı güçlendirilecek ve aktifliği artırılacak.

Göç Strateji Evrakı çıkarılacak. Türkiye’de bulunan yabancıların ekonomik ve toplumsal yaşama entegre edilmesine yönelik göç idaresinin kurumsal yapısı güçlendirilecek.

Göç alanında memleketler arası yardımların idaresinde planlama, uygulama ve takip için kurumlar ortası iş birliği güçlendirilecek, ulusal kuruluşların memleketler arası fonlardan direkt faydalanması istikametinde kapasite geliştirilecek.

Göç alanında güçlü ve delile dayalı siyaset oluşturulmasına yönelik bilimsel araştırmaların yapılabilmesini temin etmek maksadıyla üniversite ve araştırma kuruluşlarının çalışmaları desteklenecek.

İş birliği geliştirilecek

Düzensiz göçün engellenmesi ve göçün tertipli olarak gerçekleşmesi için memleketler arası iş birliği geliştirilecek. İstekli geri gönderme sistemleri yaygınlaştırılarak faal bir formda uygulanacak. Bilgiye dayalı siyaset ve hizmet sunumunun sağlanması için kurumlar ortası uyum geliştirilecek.

Düzensiz göç kapsamında olan yabancılar faal bir halde izlenecek ve denetlenecek. Göç alanında edinilen deneyim yabancı lisanda içerik üretimi, aktiflik düzenlenmesi, ulusal uzman değişimi üzere yollarla memleketler arası platformlarda paylaşılacak.

Uluslararası muhafaza ve süreksiz müdafaa altındakilerin toplumsal hayata ahengi artırılacak. Memleketler arası müdafaa ve süreksiz müdafaa altındakilere yönelik bilgi eksikliği, olumsuz algı ve ön yargıları gidermek gayesiyle farkındalık çalışmaları artırılacak.

Uluslararası muhafaza ve süreksiz müdafaa altındakilerin Türkçe lisan marifetleri geliştirilerek toplumsal hayata ahenkleri artırılacak.

Uluslararası muhafaza ve süreksiz müdafaa altındaki öğrencilerin ortaokul ve liseye geçişleri artırılacak, bu öğrenciler ilgi ve yeteneklerine nazaran mesleksel ve teknik eğitime yönlendirilecek.

Türkiye ile bağları güçlendirilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağları güçlendirilecek. Yurt dışındaki vatandaşların meselelerinin tahliline yönelik faaliyetler ve hizmetler artırılacak ve Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının akademik, toplumsal ve kültürel gelişimlerine dayanak olunacak. Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana lisanlarını öğrenmeleri ve kültürel kıymetleri tanımaları sağlanacak.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu