MEB büyük eğitim araştırması ABİDE’yi tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), PISA ve TIMSS üzere öğrencilerin akademik marifetleriyle bağlı öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi emeliyle Türkiye genelinde binlerce 4’üncü ve 8’inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Marifetlerin İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının data tahlilleri tamamlandı.

MEB Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, ABİDE araştırması 81 vilayette bin 230 okulda 75 bin 8’inci sınıf öğrencisine ve bin 62 okulda, ve 41 bin 54 4’üncü sınıf öğrencisine yönelik geçen yılın nisan ayında düzenlendi.

PISA ve TIMSS üzere memleketler arası kıymetlendirme programlarından farklı olarak ABİDE Araştırması’nda vilayet seviyesinde örneklemler belirlendi ve hem ulusal seviyede hem de vilayet seviyesinde izleme çalışmaları yürütüldü.

Her bir vilayette örnekleme seçilen 8’inci sınıf öğrencilerinin yarısına Türkçe ve fen bilimleri testleri, başka yarısına da matematik ve toplumsal bilgiler testleri uygulandı.

ABİDE Araştırması kapsamında data toplamak gayesiyle maharet testleri ve anketler kullanıldı.

Beceri testlerinde yer alan sorular, alanda çalışan akademisyenlerin ve öğretmenlerin iştirakiyle kıymetlendirme çerçeveleri dikkate alınarak geliştirildi. Marifet testlerinde yer alan soruların yarısı çoktan seçmeli, öteki yarısı ise açık uçlu sorulardan oluştu.

Akademik hünerin ölçülmesi için 27 soru soruldu

ABİDE 2018 uygulaması kapsamında öğrencilerin akademik maharetlerini değerlendirebilmek maksadıyla her bir testte 27 soru kullanıldı. Bu soruların üçü birinci sefer 2018 uygulamasında kullanılan pilot sorular oldu.

Beceri testlerine ek olarak uygulanan anketler yoluyla, öğrencilerin akademik maharetleri ile bağlı olabilecek faktörler hakkında data toplandı. Bu kapsamda, ABİDE Araştırması’na katılan öğrencilerin tamamına öğrenci anketleri, bu öğrencilerin dersine giren Türkçe, matematik, fen bilimleri ve toplumsal bilgiler öğretmenlerine öğretmen anketleri, ABİDE uygulamasının gerçekleştirildiği okulların yöneticilerine ise okul anketleri uygulandı.

4 dersten yeterlilik düzeyleri

ABİDE araştırmasında 8’inci sınıf öğrencilerinin 4 dersten başka ayrı temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 yeterlik seviyesi ölçüldü.

Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1,6’sının temel altı, yüzde 23,5’inin temel, yüzde 41’inin orta, yüzde 26,8’inin orta üstü ve yüzde 7,2’sinin ileri seviyede olduğu bilgisine ulaşıldı.

Matematik testinde öğrencilerin yüzde 16,4’ünün temel altı, yüzde 36,6’sının temel, yüzde 32,8’inin orta, yüzde 11,3’ünün orta üstü ve yüzde 3’ünün ileri yeterlik seviyesinde bulunduğu tespit edildi.

Fen bilimleri testinde öğrencilerin yüzde 9,4’ünün temel altı, yüzde 30,4’ünün temel, yüzde 46,3’ünün orta, yüzde 11,4’ünün orta üstü ve yüzde 2,5’ünün ileri yeterlik seviyesinde olduğu görüldü.

Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 4,4’ünün temel altı, yüzde 20,5’inin temel, yüzde 40,4’ünün orta, yüzde 25,3’ünün orta üstü ve yüzde 9,4’ünün ileri yeterlik seviyesinde bulunduğu belirlendi.

Üst yeterlilik seviyelerindeki yüzdeler arttı

ABİDE 2018 uygulamasında, 2016 uygulaması ile karşılaştırıldığında bütün dersler için temel altı ve temel alt yeterlik seviyelerinde bir düşüş, orta üstü ve ileri üst yeterlik seviyelerinde ise bir artış tespit edildi.

Bu kapsamda, 2018 uygulamasında üst yeterlik seviyelerindeki öğrencilerin yüzdelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

ABİDE 2018 uygulaması kapsamında ulaşılan bulguların, genel olarak ABİDE 2016 uygulamasında ulaşılan bulgular ve Türkiye’nin katılmakta olduğu memleketler arası durum belirleme çalışmalarındaki (PISA ve TIMSS) bulgularla örtüştüğü görüldü.

Araştırmada, öğrencilerin eğitim maksatları yükseldikçe kıymetlendirme yapılan alanlardaki puanlarının da arttığı belirlendi.

Evdeki kitap sayısı fazlalaştıkça öğrencilerin akademik maharet puanlarının da arttığı anlaşıldı.

Sosyoekonomik seviye, aile ilgisi, derslere verilen paha ve derslere ait öz-yeterlik algısı değişkenlerinin öğrencilerin akademik hünerleri ile olumlu ilgi gösterdiği, okula yönelik tavır değişkeninin genel olarak öğrencilerin akademik maharetleri ile bağlı olmadığı, aile baskısı değişkeninin ise akademik marifetler ile negatif tarafta bağlantı gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Destekleme yetiştirme kurslarına her iki devirde katılan öğrencilerin akademik maharet puanlarının genel olarak daha yüksek olması, destekleme yetiştirme kurslarının tesirli olduğunu ortaya koydu.

Öğretmenin yeterlik algısı ile akademik marifet olumlu ilişkili

Öğretmenlerin eğitim seviyelerinin ve mesleksel gelişimlerinin kıymetlendirme yapılan alanlarda öğrencilerin akademik maharet puanlarında dengeli bir değişime yol açmadığı gözlendi. Lakin öğretmenin mevcut okulda çalışma mühleti, genel çalışma müddeti (kıdem), mesleksel yeterlik algısı üzere değişkenlerin öğrencilerin akademik marifetleri ile olumlu istikamette bağlantı gösterdiği ortaya çıktı.

Özel ortaokullar genel okulları geride bıraktı

Özel ortaokulların ölçülen akademik maharetler bakımından genel ortaokulları ve imam hatip ortaokullarını geride bıraktığı, yatılı bölge ortaokullarının ise en son sırada yer aldığı görüldü.

Okulda kütüphane bulunmasının öğrencilerin akademik hünerleriyle olumlu tarafta münasebet gösterdiği ise araştırmada bir öbür bulgu olarak öne çıktı. Ayrıyeten, okulda yaşanan okul kaynaklı olan ve olmayan meselelerin öğrencilerin akademik hünerleri ile negatif bir bağlantı gösterdiği de ortaya konuldu.

Duyuşsal ve demografik özellikler tahlil edildi

Raporda ABİDE 2016 raporundan farklı olarak duyuşsal ve demografik özelliklerle ilgili tahlil çalışmaları da yürütüldü. Eğitim amacı, okula yönelik tavır ve derslere verilen kıymet üzere değişkenlerin öğrencilerin cinsiyetine nazaran manalı bir farklılık gösterdiği ve bu farklılığın kız öğrenciler lehine olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kız öğrencilerin eğitim amaçlarının daha yüksek, okula yönelik tavırlarının daha olumlu olduğu ve derslere daha fazla ehemmiyet atfettikleri ortaya çıktı.

Kadın öğretmenlerin mesleksel doyumu daha fazla

Kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlerle karşılaştırıldığında daha fazla mesleksel doyum sağladığı tespit edildi. Bununla birlikte eğitim seviyesi yükseldikçe mesleksel doyumun manalı bir halde düştüğü ulaşılan bir öbür bulgu oldu. Okul yöneticisi anketinde yer alan değişkenler üzerinde yürütülen tahlil çalışmaları, öğrenci kaynaklı olan ve öğrenci kaynaklı olmayan sıkıntıların bayan yöneticilerin misyon yaptığı okullarda daha az yaşandığını gösterdi.

4’üncü sınıf öğrencilerinin ABİDE raporu

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı ABİDE araştırmasında da enteresan bilgiler elde edildi.

Buna nazaran, Türkçe için öğrencilerin yüzde 27,9’unun temel altı ve temel, yüzde 39,5’inin orta, yüzde 32,6’sının ise orta üstü ve ileri seviyede yer aldığı belirlendi.

Benzer halde toplumsal bilgiler alanında öğrencilerin yüzde 29,7’sinin temel altı ve temel,
yüzde 37,9’unun orta, yüzde 32,3’ünün ise orta üstü ve ileri seviyede yeterlik gösterdiği görüldü. Her iki alanda da öğrencilerin üçte biri oranında temel altı ve temel, orta ve orta üstü ile ileri seviyede dağılım gösterdiği belirlendi.

Matematik alanında, öğrencilerin yüzde 14,2’sinin temel altı, yüzde 25,7’inin temel seviyede, yüzde 30,8’inin orta, yüzde 24,6’sının orta üstü ve yüzde 4,7’sinin ise ileri seviyede yer aldığı görüldü.

Fen bilimleri alanında öğrencilerin yüzde 11,4’ünün temel altı, yüzde 26,1’inin temel, yüzde 32,5’inin orta, yüzde 26,8’inin orta üstü ve yüzde 3,2’sinin ise ileri seviyede yer aldığı belirlendi.

Annenin eğitim seviyesi kıymetli etkin

ABİDE araştırmasında başarıyı etkileyen öğrenci özellikleri incelendiğinde 4. sınıf seviyesinde anne eğitim seviyesi değerli bir değişken olarak görüldü. Anne eğitim seviyesine ait dağılım incelendiğinde, annelerin yüzde 48,2’inin “okula hiç gitmediği ya da ilkokul terk” ve “ilkokul mezunu” olduğu belirlendi. Ayrıyeten bulgular, anne eğitim seviyesi arttıkça öğrencilerin ABİDE kapsamında uygulanan 4 derste de muvaffakiyetlerinin arttığını gösterdi.

Araştırmada, kendisine ilişkin odası ve çalışma masası olan, kendisine ilişkin ya da meskende paylaşılan bilgisayarı yahut tableti olan öğrencilerin muvaffakiyetlerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Emsal formda konuttaki kitap sayısı arttıkça öğrenci muvaffakiyetlerinin da arttığı görüldü.

Kitap okumaya 1 saatten az zaman

Önemli bulgulardan biri de öğrencilerin kitap okumaya ayırdıkları müddet ile ilgili tespit edildi. Bu başlıkta yapılan tahlil sonuçları öğrencilerin kitap okumaya ayırdıkları müddet attıkça muvaffakiyetlerinin da arttığını gösterdi. Kitap okumaya ayrılan mühletlere ilişkin dağılıma bakıldığında, öğrencilerin yüzde 42,3’nün bir haftalık mühlet içinde kitap okumaya 1 saatten az vakit ayırdıkları belirlendi. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

ABİDE sonuçlarına nazaran, okul öncesi eğitim mühleti arttıkça öğrencilerin muvaffakiyetlerinin da arttığı belirlendi.

Öğrencilerin yüzde 10,2’sinin hiç kahvaltı yapmadığı, yüzde 65,8’inin her gün kahvaltı yaptığı belirlendi. Öğrenci puanları üzerinde yapılan tahliller her gün kahvaltı yapan öğrencilerin puanlarının başka öğrencilerden daha yüksek olduğunu ve ortalamalar ortasındaki farkın istatistiksel olarak manalı olduğunu gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, raporun son halinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu