Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kontratlı öğretmenler ile Sıhhat Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki kontratlı işçinin takıma atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, gerçek ve hukukî şahıslar tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzeri kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde Ulusal Eğitim Bakanlığının müsaadesine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim seviyesindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede Ulusal Eğitim Bakanlığı, bu üzere yurt ve kurumları, tespit edeceği temellere nazaran denetlerken, kanunla kontrol vazifesi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Öğrenim seviyesine nazaran barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve hukukî bireylerin nitelikleri, ilgisine nazaran Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yine düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş kümesindeki çocuklar yerine 6-14 yaş kümesindeki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak lakin çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması yahut kaydın ertelenmesi ile ilgili konular yönetmelikle düzenlenecek.

Sözleşmeli işçinin takım süresi

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına ilişkin takımlarda çalışan kontratlı çalışanın 4 yıl mühletle diğer bir yere atanamayacağına yönelik müddet 3 yıla indiriliyor. Kontrat gereği 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ilişkin takımlara atanacak. Bu halde atananlar, birebir yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha misyon yapacak.

Kanunla, “çıraklık şartları” başlığı, “mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları” olarak değiştiriliyor. 19 yaşından gün almış olanlardan daha evvel çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların, yaşlarına ve eğitim düzeylerine uygun olarak düzenlenecek mesleksel eğitim programlarına nazaran çıraklık eğitimine alınabileceğine yönelik karar kaldırılıyor.

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleksel taraftan gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.

OSB’ler, mesleksel eğitim merkezi açabilecek

Kanunla, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, özel bölüm tarafından mesleksel eğitime direkt katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda gereksinim duyulan hünerlere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefiyle “çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleksel ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu” olarak tanımlanan mesleksel eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) idarelerince ve özel bölüm tarafından açılabilecek.

Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Özel eğitim kuruluşlarına, aldatıcı reklam vermesi durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun tahsil müddeti kadar eğitim ve öğretim takviyesi verilmesi için öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranacak.

Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim dayanağı, gereken kaideleri karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.

Destek verilecek hastalık cinsleri açıkça yazılacak

ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında misyonlu öğretim elemanları ile Ulusal Eğitim Bakanlığında vazifeli öğretmenlere ödenen fakat sona eren ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021’e kadar devam edecek. Ek ödeme fiyatı, 40 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak ölçüsü geçmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan birey sayısına nazaran Bakanlıkça, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ödeme yapılacak. Her pürüz tipine nazaran belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve dayanak verilecek hastalık tipleri açıkça yazılacak.

Düzenlemeyle kontratlı öğretmenlerin öteki bir yere atanmaları için doldurmaları gereken müddet 4 yıldan 3 yıla, bu müddetin akabinde öğretmen takımlarına atananların birebir yerdeki misyon müddeti ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor.

Kanunla, Sıhhat Bakanlığında çalışan kontratlı çalışanın takıma atanabilmesi için zarurî hizmet müddeti 4 yıla düşürülüyor. Kontratlı sıhhat çalışanından 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki takımlara atanacak. Bu takımlara atananlar, tıpkı yerde en az 1 yıl daha misyon yapacak.

Düzenlemeye eklenen unsura nazaran, hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış engelli sıhhat şurası raporu bulunanlardan “sürekli” raporu bulunanlar ile “süreli” raporu bulunup rapor mühleti devam edenler, rapor müddetleri bitene kadar dayanak eğitimi almaya devam edecek.

Yükseköğrenim seviyesinde hizmet veren özel öğrenci yurtlarına yönelik iş ve süreçlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmesine ait unsurlar, kanunun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu müddette, bu yurtlara ait iş ve süreçler, Ulusal Eğitim Bakanlığınca yürütülmeye devam edilecek.

Teklifin kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, 2 Temmuz Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu