Uzmar, römorkör üretip, ihraç ediyor

Kılavuzluk ve römorkaj hizmetinin özelleştirme ile karıştırılmaması gerektiğini söz eden Uzmar Denizcilik CEO’su Ahmet Noyan Altuğ, “Biz, 655 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş Ka­nunu gereği yönetim ismine kamusal bir gö­rev yapıyoruz. Limanda emniyet yanın­da verimliliği de sağlıyoruz. Bakanlığın kurduğu bu sistemin uygun işlemesi Türki­ye’nin römorkör inşa dalına de olum­lu yansıdı. Bizim üzere bu işi yapan aileler kılavuzluk-römorkör hizmetlerinden el­de ettikleri gelirleri römorkör inşasına yönlendirdiler. Bu sayede bugün Türkiye dünyadaki en değerli römorkör inşa ka­pasitesine sahip oldu” dedi.

Uzmar’ın temellerinin 1973’te baba­sı Kaptan Altay Altuğ’un Ege Denizi’n­deki özel limanlara hizmet veren, Tür­kiye’nin birinci özel kılavuzluk ve römorkaj şirketini kurması ile başladığını lisana ge­tiren Altuğ, “Akçansa Limanı’nın ardın­dan, Aliağa Nemrut Körfezi’nde birinci özel kılavuzluk istasyonunu açtık. Hala bu­ralarda hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Babam Altay Altuğ, daima denizden aldı­ğını denize verme anlayışıyla çalıştı. Bu nedenle 1996’da Tuzla Tersaneler Böl­gesi’nde kiraladığımız tersenelerde ken­di römorkörlerimizi inşa etmeye başla­dık. 2005’te ise Kocaeli Hür Bölge­si’ndeki tesisimizi devreye aldık” diye konuştu.

Bugün prestijiyle 14 römorkörleri­nin bulunduğunu belirten Noyan Altuğ, “Güçlü, çağdaş ve işlevsel filomuz bulunuyor. Yangın söndürme, deniz kir­liğine müdahale üzere hizmetleri verebili­yoruz. 250 gemi adamı ile haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet veren A tipi kıla­vuzluk ve A tipi römorkörcülük teşki­latıyız” dedi.

Tersanelerinden ise bugü­ne kadar 30 ülkeye yaklaşık 250 römor­kör ihraç ettikleri bilgisini veren Altuğ, “Bunlar ortasında Angola, Kolombiya, Brezilya, Ekvator, Norveç, İspanya, Hol­landa üzere çeşitli ülkeler var. Yaklaşık 40 yıl evvel üç-dört kişi ile başlayan faaliyet­lerimiz, şu an teşeronlarla birlikte bin 200 kişi ile devam ediyor” diye konuştu.

Tersanelerinde 10 milyon dolarlık yatırım planlıyor

2005’ten bu yana tersanelerin üretim alanını 30 bin metrekare kapalı alan ile birlikte toplam 63 bin metrekare olacak formda genişlettiklerini söyleyen Altuğ, “Balıkçılık ve memleketler arası askeri ve kıyı güvenlik alanlarında faaliyet gösterme amaçlarımız doğrultusunda, yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım gayemizin bir modülü olarak yeni 15 bin metrekare kapalı bir salon da imal etabında. 2019’un sonuna kadar 45 bin metreka­resi kapalı olmak üzere toplamda 120 bin metrekare üretim alanına ve yılda 30’dan fazla deniz aracı inşa edecek ka­pasiteye sahip olacağız. Pik yılımız olan 2010’da 21 römorkör inşa etmeyi başar­mıştık. Planlarımız ortasında üretim yel­pazemizi genişletmek, devriye ve arama kurtarma botları üzere farklı tipte deniz araçlarını da üretim portföyümüze kat­mak var” diye konuştu.

“Son 25 yıldaki pazarlama usulü ile yeni periyodu şekillendiremeyiz”

Dünyada römorkör ve iş teknesi yapan birinci 5 tersane ortasında olduklarını söz eden Noyan Altuğ, “Biz römorkör yahut iş teknesi değil, mühendisliğimizi sa­tıyoruz. LNG, dizel, elektrikli ya da di­zel hibrit ile çalışan tekneler konusunda tecrübe sahibiyiz. Fizikî tersane ay­rı, değerli olan bu husustaki entelektüel sermaye. Olay yalnızca gemi inşa edebil­me kabiliyeti de değil. İşin içine pazar­lama ve finansman ögeleri da giriyor. Son 25 yılda yaptığımız pazarlama yö­netmi ile önümüzdeki 25-30 yılı şekil­lendiremeyiz. Kurallar değişiyor. Paza­rın 3 – 5 yıl sonra hangi duruma gelece­ğini öngörmelisiniz” dedi.

İMO sayılarına nazaran dünyada 300 groston üzerindeki römorkör sayısı­nın 17 bin 600 olduğunu belirten Altuğ, “Bunların yaş ortalaması 23. Ancak tek­nolojik olarak da geride kaldılar. Emis­yon kurallarına uygunluklarını da kay­bediyorlar. Şu anki dünya römorkör üre­tim kapasitesi bu filonun gençleşmesine yetmiyor. Büyüyen pazardan hisse almak için katma pahası yüksek eserlere yö­nelmek lazım. Römorkörlerde yerli payı­nı artırabilirsek, elektrikli römorkörler üzere gelişmelere yönelirsek bunu başa­rırız. Biz bu kapsamda ciromuzun yüzde 5-10 ortasındaki kısmını Ar-Ge’ye ayırı­yoruz” diye konuştu.

“Yeni yönetmelik nedeniyle vizyonumuzu değiştirdik”

Geçtiğimiz yıl sonunda çıkan yönetme­likle kesimin yeni bir mevzuata kavuş­tuğunu hatırlatan Altuğ, “Yönetmeliğin 11/2 hususu kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin rekabete açılmasını ön­görüyor. Bu husus ‘bir bölgede kılavuz­luk teşkilatı varsa, birebir teşkilat bu böl­gede römorkör hizmeti veremez” diyor.

Çanakkale ve Nemrut Körfezlerin­de iki hizmeti de veriyoruz. Artık bu­ralarda yalnızca kılavuzluk hizmeti için müsaade aldık” diyen Altuğ, şunları kaydetti: “Römorkaj hizmeti için öteki limanlara talip olacağız. Bu hizmetlerin rekabete açılması hedefleniyor lakin tari­felerin yönetim tarafından belirlendiği sis­temde bu pek mümkün değil. Farklı şir­ketlerin rekabetinin yönetime bir kazan­cı yok. Burada öncelik hizmetin gerçek, emniyetli ve sürdürülebilir halde ve­rilmesi olmalı. Örneğin bizim Nemrut Körfezi’nde bir balık kıpırdasa haberi­miz olur. Biz rotasyon yani sıralı römor­kör görevlendirmesi önerdik. Rekabete açılırsa römorkör seçimi gemi acentesi­nin uhdesinde oluyor. Tarife tıpkı oldu­ğu için hizmet kalitesi değer kazanır diye düşünülebilir lakin geçmişteki bir uygu­lamada kimi acenteler iade faturalarıyla hizmeti ucuzlattılar. Kim daha fazla ko­misyon verirse, ondan hizmet alınma­ya başlandı. Bölümün uzun yıllar sonra bir yönetmeliğe kavuşması sevindirici.”

Başa dön tuşu