Efesanport, büyük gemilere de hizmet verecek

Efesan Küme bünyesinde, 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Efesanport, kapasiteyi artırmayı planlıyor. Genel yük, dökme kuru yük ve proje yüklerinde kapasiteyi artırmak istediklerini söyleyen Efesanport Liman İşletme Müdürü İlker Tuncer, tıpkı anda daha fazla sayıda ve daha büyük gemilere hizmet verebilmek için mevcut iskeleyi de uzatmayı planladıklarını kaydetti.

İskele yatırımı ile halihazırda 800 metre olan yanaşma yeri uzunluğunu yaklaşık iki kat artırarak, bin 500 metreye çıkarmayı planladıklarını anlatan Tuncer, “Böylece daha büyük gemilere hizmet verebileceğiz” dedi.

Efesanport’un açık yük kategorisinde yıllık 3 milyon ton genel yük, dökme ku­ru yük, proje yükü ve 300 bin adet araç elleçleme kapasitesi bulunduğu bilgi­sini veren İlker Tuncer, birebir anda al­tı genel kargo yahut dört Ro-Ro gemisi­ne kadar hizmet verebildiklerini söyle­di.

Tuncer, ayrıyeten 50 bin DWT’ye kadar olan gemilerin; barınma ve tahmil-tah­liye hizmetleri maksadıyla limana rahat­lıkla yanaşabildiğini belirtti.

Limanda gümrüklü ve çok katlı kapa­lı araç parkının da bulunduğunu kay­deden İlker Tuncer, “2018 yılında oto­motiv ithalatının yüzde 30’u limanımız üzerinden yapıldı. Mevcut 77 bin met­rekarelik 4 bin 500 araç kapasiteli güm­rüklü çok katlı kapalı araç parkına ek olarak, 130 bin metrekare büyüklüğün­de gümrüklü çok katlı ikinci kapalı araç parkının tamamlanmasının akabinde tıpkı anda 11 bin araç stoklama kapasi­tesine ulaşacağız. Bu yatırımla yılda 450 bin araca hizmet verebileceğiz” diye ko­nuştu. Tuncer, bu yatırım ile birlikte ay­nı anda daha fazla müşteriye daha süratli ve kaliteli hizmet sunabilmeyi hedefle­diklerini kelamlarına ekledi.

“Pazara erişim açısından avantajlı konumdayız”

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Kısım’da yer alan Efesanport’un müş­terilerine limancılık, depolama ve lojis­tik hizmetleri sunduğunu belirten İlker Tuncer, limanda büyük ölçekli sanayi ve ticari kuruluşlara hizmet verdikleri­ni söyledi.

Ana arterlere olan yakınlığı sayesinde ulaşım açısından avantajlı ve tercih edilen bir pozisyonda olduklarını söz eden Tuncer, “Liman, D-100 (E-5) Karayolu’na 1 kilometre, TEM Otoyo­lu’na 2 kilometre uzaklıkta konumlan­mış durumda. Ayrıyeten ülke endüstrisi ve ticaretinin kalbi pozisyonundaki İstan­bul’a 55 kilometre, Kocaeli’ye 40 kilo­metre uzaklıkta yer alıyor. Efesanport, bu tarafı ile pazara erişim ve lojistik im­kanlar açısından avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Müşterilerine 155 bin metrekarelik li­man alanında genel yük, kuru dökme yük, proje yükleri elleçleme ile birlik­te araba tahmil/tahliye ve depola­ma hizmetleri de verdiklerini anlatan Tuncer, “Genel ve dökme yüklerde, özel­likle demir çelik yükleri elleçlemelerin­de uzmanlaştık. Limanda, farklı yükler ile liman yük elleçlemelerinde çeşitlili­ği sağlarken, pak yük siyasetiyle da bir öbür ihtisas alanı olan Ro-Ro yük­lerinin kontaminasyona uğramadan el­leçlemesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

İlker Tuncer, öte yandan liman saha­sında kullandıkları çağdaş vinçler ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunar­ken, tabiatın korunması için de bulun­dukları bölgede emisyon oranını azaltan tedbirler aldıklarını vurguladı.

Bu doğ­rultuda tahmil tahliye operasyonlarında kullanılmak üzere tamamı özmal olan ve elektrikle çalışan 6 adet elektrikli li­man vinci yatırımı yaptıklarını söyleyen Tuncer, ayrıyeten liman alanında vinçle­rin kesintisiz çalışmalarını sağlamak hedefiyle 2019 yılı başında trafo merke­zi yatırımını tamamladıklarını bildirdi.

Efesanport’un ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 dokümanlarına sahip olduğunu, ‘yeşil liman’ olma yolunda da ilerledik­lerini tabir eden Tuncer, “Liman, bu sü­reçte liman faaliyetlerini güzelleştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya ve yeşil li­man süreci için geliştirme çalışmaları­na devam ediyor” dedi.

“Yeşil Liman Sertifikası’nı yıl sonuna kadar almayı planlıyoruz”

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi’ne de değinen İlker Tuncer, şöyle devam et­ti: “Söz konusu proje ile Türkiye’deki li­man işletmelerinin, etrafa ve iş sağlı­ğına olan duyarlılıklarının en üst seviyeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite idare sisteminin geliş­tirilerek memleketler arası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Efesanport, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 dokümanlarını aldı. Böylelikle Yeşil Liman Projesi için müracaat sürecine başladı.”

Entegre İdare Sistemi’nin ise liman çalışanlarının kalite, etraf, emekçi sıhhati ve güvenliği siyaseti ve tıpkı vakitte operasyonel risk ve fırsatlar, izleme ve ölçme süreçleri ve operasyon standar­dizasyonu hakkında daha da bilinçlen­mesini sağladığını söz eden Tuncer, bu proje ile müşteri geri bildirimlerinin tüm süreçlerde kıymetlendirilmesi ve da­ha müşteri odaklı süreçler oluşturulma­sının amaçlandığını belirtti.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizci­lik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Mü­dürlüğü (DTGM) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ortasında 2014 yılında imzalanan protokol çerçevesinde baş­lanan ‘Yeşil Liman/Eko Liman’ projesi­nin, liman süreçlerini ve müşteri mem­nuniyetini olumlu tarafta etkileyeceği­nin öngörüldüğünü aktaran Tuncer; bu projenin gönüllülük temeline dayandı­ğını söyledi.

Tuncer, “Söz konusu proje ile hem TSE hem de bakanlık tarafın­dan istenilen kalite, etraf ve iş sıhhati ve güvenliği süreçlerinin güzelleştirilmesine yönelik prosedürlerin yerine getirilme­si isteniyor. Efesanport, bu bahisteki ça­lışmalarını tamamlamak üzere. Entegre İdare Sistemi dokümanlarının denetimi­ni başarılı bir formda tamamladık ve bu yıl sonuna kadar Yeşil Liman Sertifika­sı’nı almayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Efesanport’un sürdürülebilirlik ve yeşil liman sürecine istekli olarak katılmak ve Türkiye’nin yeni limancılık anlayışına dâhil olmak istediğini lisana ge­tiren Tuncer, “Bu standart ile limanla­rında etraf, kalite, iş sıhhati ve güvenliği alanlarında değerli gelişmeler kaydede­deceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca daha faal hizmet vermek hedefiyle teknolojik gelişmelere de odaklandıklarını ve bu mevzuda yaptıkla­rı yatırımlarla operasyonlarını sürdür­düklerini ileten İlker Tuncer, “Bilgi tek­nolojileri yatırımları ile teknolojiyi ope­rasyon süreçlerine entegre ediyoruz. Tüm tahmil tahliye, depolama, lojistik ve kantar faaliyet bilgilerini Liman Oto­masyon Programı sayesinde kayıt altın­da tutuyoruz. Bu yatırım ile Efesanport, müşterilerini tertipli olarak otomatik raporlarla bilgilendirirken, gerçek bilgi akışıyla operasyonel şeffaflık sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Başa dön tuşu